Партньори

Леонардо да Винчи

Първо частно училище "Леонардо да Винчи", България: Училището се намира на десния бряг на река Дунав в Русе, петияи по големина град в България, в добре развит регион.

Училището се състои от основно и средно училище, а неговите ученици са на възраст между 7 и 19-години. Занятията се провеждат на 2 части: една сутрин и една следобед. Учениците са деца от града и региона, както и деца и младежи от смесен или чужд произход, така че говорят различни езици, имат различни религии, идват от различни култури и етноси. Има деца, както с турски, английски, румънски и руски произход, така и младежи, които са родени и живели във Великобритания, Испания, Канада и САЩ, при които и двамата родители са българи или един от тях е чужденец. Затова те срещат трудности при общуването си на български език, въпреки, че често се случва това да е техен майчин език. Нашето училище има богат опит в прилагането на различни дейности, като например приказки, игри, драматични, танцови, спортни, творчески, екологични и артистични такива, в учебния процес. В продължение на години, училището организира Лятна дневна академия - програми по време на лятната ваканция, където децата от 6 до 10 години имат възможност да прилагат своите умения, талант и знания за математика, наука, български, английски и други езици, работейки по широка гама от теми (домашни любимци, здравословно хранене, река Дунав, Земята, приятели и т.н.). От 2011 г. училището е член на Международна мрежа за по-добър климат в училище.

БРОЙ РАБОТЕЩИ / ПЕРСОНАЛ - 33 учители

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 130 ученици в 12 класа (6 - 8 ученици в клас); От създаването си през 2005 г., училище ""Леонардо да Винчи"" е дало образование на повече от 400 млади хора. Освен това над 1 900 деца от повече от 15 държави са се включили в Лятната академия в училището.

За контакти: Svetlana Ivanova Harizanova, ps_leonardo@mail.bg

Redvet

REDVET е международна неправителствена и нестопанска асоциация за научни изследвания и развитие на образованието и обучението. Обхватът на работата на REDVET е съсредоточен върху професионалното образование, заетостта на младежите, професионалното консултиране за млади хора, обучението за възрастни, неформалното образование от средното образование до обучението в работна среда. Основателите и членовете ѝ имат желание да съсредоточат своите знания основно в образованието и имат готовност да увеличат капацитета си, като се включат в политиките на ЕС за непрекъснато образование, заетостта и младежта.

Комисията за обучение на REDVET е отговорна за създаването и прилагането на иновативни формални и неформални програми за обучение и методологии, използвани за и от деца и младежи.

REDVET провежда мониторингова и изследователска дейност, организира различни неформални образователни и културни дейности, включително кръгли маси, семинари, обучения, обмен на младежки групи в общността.

За контакти: Salim KOCABAS, info@redvet.org.tr

Русенски университет

Русенски университет „Ангел Кънчев“ е автономен държавен университет. В структурата на университета има осем факултета – Аграрно-индустриален факултет, Машинно-технологичен факултет, факултет Електротехника, електроника и автоматика, факултет Бизнес и мениджмънт, факултет Природни науки и образование, Юридически факултет и факултет Обществено здраве и здравни грижи, както и три филиала – в Силистра, Разград, Видин, какво и Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа Център.

Факултетът Природни науки и образование е основан през 1994 г. В него се обучават повече от 800 студенти в бакалавърски и магистърски специалности, както и по докторски програми в областта на Педагогиката, Компютърните науки, Математика, Български език и История, акредитирани с високи оценки от Националната агенция по оценка и акредитация. В структурата на факултета са включени 5 катедри Педагогика, психология и история; Български език, литература и изкуства; Информатика и информационни технологии, Математика и Приложна математика и статистика.

Преподавателите от факултета участват в множество международни проекти съвместно с колеги от Гърция, Великобритания, Русия, Италия и работят по двустранни договори и програми за научни изследвания и обмен на преподаватели и студенти с университети от много страни, като Австралия, Австрия, Великобритания, Белгия, Гърция, Естония, Израел, Испания, Канада, Кипър, Китай, Кореа, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Черна гора, Чехия, Унгария и др.

За контакти: Assoc. Prof. Desislava Atanasova, PhD, datanasova@uni-ruse.bg

Нотингамски Трент Университет

Нотингамския Трент Университет (НТУ) е един от най-устойчивите университети в света. В него се учат около 27 000 студенти в трите кампуса. Групата за проучване на интерактивните системи (ГПИС) е част от компютърния и технологичен екип на НТУ. Групата разработва и оценява виртуални среди, сериозни игри и помощни технологии за насърчаване на социалното приобщаване на всички граждани на ЕС. Голяма част от изследванията включват проектиране и оценка на новите ИКТ за хора с увреждания, както и за тези, изложени на риск от социално изключване. ГПИС има и сериозна връзка с катедрите за образование и психология, което дава възможност за експертни познания и в двете области и повишава качеството на изследванията на групата.

За контакти: Prof. David Brown, david.brown@ntu.ac.uk

PhoenixKM BVBA

PhoenixKM BVBA, създадена през 2007 г., е динамично предприятие с богат опит в областта на консултациите по включване и достъпност. Тя е насочена към интеграцията на хората с увреждания във всички аспекти на ежедневния живот и се стреми да постигне целите си чрез обединяване на знания, експертиза и опит в областта на образованието, обучението и заетостта и за предоставянето му на целевите групи потребители чрез добре дефинирани консултантски услуги, както и частни и публично финансирани проекти от специализираните експерти. Фирмата осъществява тези услуги и инициативи не само в цяла Европа, но и извън нейните граници и предоставя своя опит на частния и публичния сектор.

PhoenixKM има и отдел, който предоставя специализирани съвети за успешното използване на мобилни технологии за образователни цели, както и обучение за използването на социални медии в различни бизнес области (медии, музика, предоставяне на услуги). Все по-често тези знания се прилагат във всички бизнес сфери, в които PhoenixKM се развива, включително тези за достъпност.

За контактиrmatie: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

Национална асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ)

НАРХУ е неправителствена организация с нестопанска цел, която е национален представител на всички професионалисти, които работят с хора с увреждания във връзка с тяхното образование, заетост и социално приобщаване. Основните ѝ дейности са насочени към хора с различен тип и степен на увреждане, най-вече в сферите на тяхната заетост, професионална ориентация, консултиране и обучение. Екипът на НАРХУ се състои от добре познати експерти в областта на приобщаващото образование, психолози, образователни методи, социални работници и техници, които разработват игри за обучение, мобилни приложения и ресурси за обучение за приобщаващи образователни цели.

За контактиrmatie: Petya Grudeva, info@narhu.org

SoftQNR

SoftQNR е компания за разработка на софтуер, базирана в Ниш, Сърбия. Основният фокус на компанията е предоставянето на услуги по разработване на софтуер и осигуряване на качеството му. Работим основно с международни клиенти. Нашите клиенти са фирми, които търсят надежден, качествен и ефективен партньор. В партньорите ни има познати имена в САЩ и Европа.

Развойните ни екипи следват и прилагат индустриалните стандарти за разработка на приложения (като Agile, Scrum и RUP). Процесът на разработване на приложения на компанията включва цялостния жизнен цикъл от анализ на бизнес случаи до поддръжка и развитие на ИТ системи.

Специална ни експертиза е в: Разработване/ интеграция на уеб и мобилни приложения, гъвкави методологии (нашите инженери са сертифицирани Scrum специалисти), разработки за Android, познаване на средствата за разработване на продукти с отворен код, бързо прототипиране, облачни технологии (AWS и Azure), разработване на база от данни и много други.

За контакти: Jelena Kocic, jelena.kocic@softqnr.com

Университетски Институт за рехабилитация, Република Словения

Университетският институтът за рехабилитация, Република Словения (наричан по-долу "Институт") е създаден през 1954 г. Той е централният национален здравен институт за пълна и интердисциплинарна рехабилитация на пациенти с функционални работни увреждания.

Институтът изпълнява най-трудоемките задачи и обработва най-сериозните случаи на средно и (предимно) високо ниво в областта на физическата медицина, рехабилитацията и приложението на медицински средства, както и в областта на психо-социалната и професионалната рехабилитация. Другите задачи на Института са диагностика и подбор на медицински, амбулаторни и болнични стажове, преподаване на висше и следдипломно ниво, както и професионално образование и обучение.

Институтът обслужва около 10 000 пациенти годишно, от които около 1800, настанени за болнично лечение. В Института работят няколко специализирани и под-специализирани клиники за пациенти с тежки увреждания и нарушения на нервната и опорно-двигателната система и свързаните с тях увреждания. Експертният персонал на Института поддържа 60-годишната традиция за отлични постижения в областта на медицината, биоинженерството и психо-социалните науки.

Институтът имя няколко сертификата за качество, включително ISO 9001: 2008 за физическа и рехабилитационна медицина, професионална рехабилитация и ортопедия и протези, европейска акредитация за физическа медицина и рехабилитация и EQUASS Excellence - европейско отличие за професионална рехабилитация.

Институтът се е превърнал в международна академична институция чрез своя опит, опит, научни изследвания и ежегодно участие на своите членове в големи международни конференции и работни срещи. Институтът може да бъде класиран сред най-успешните здравни организации в Словения.

За контакти: Zdenka Wltavsky, zdenka.wltavsky@ir-rs.si